Stone path leading to natural wooden bench, Eurybia x herveyi 'Twilight', Sesleria autumnalis, Amsonia illustris, Artemisia lactiflora, Solidago x luteus 'Lemore', pool, Aralia cordata
Stone path leading to natural wooden bench, Eurybia x herveyi 'Twilight', Sesleria autumnalis, Amsonia illustris, Artemisia lactiflora, Solidago x luteus 'Lemore', pool, Aralia cordata
powered by infradox.com